فیلمی از راهپیمایی اعتراضی جوانان دستفروش بازار ته لنجی های آبادان

 17991211_769566009870307_1212172135764814069_n
Advertisements