فیلم +تجمع اعتراضی کارگران کارخانه شیر پگاه در تهران

 تجمع کارگران کارخانه شیر پگاه مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران.jpg
Advertisements