فیلم +یکی از کارگران زحمتکش معدن آزادشهر: «ایمنی کجا بود؟ اینجا اگر ایمنی داشت که این اتفاق ها نمی‌افتاد، فقط به فکر پول خودشان هستند»

 hqdefault
Advertisements