فیلم + به آتش کشیدن اموال شعبه موسسه ‌”کاسپین” در زاهدان، توسط مالباختگان خشمگین و درگیری با نیروی انتظامی رژیم !

 index.jpg