فیلم + گزارشی از علی جوانمردی دربارە صرف پولهای کلان رژیم ایران در انتخابات عراق و اپوزسیون سازی رژیم در خارج از کشور بر علیه گروهها و جنبشهای آزادیخواهانه مردم

Advertisements